Menu

Projektování

Projektování
projektová dokumentacePři realizaci domovní čistírny odpadních vod či septiku doplněného zemním filtrem případně biofiltrem je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Jedná o vodohospodářské dílo, které podléhá stavebnímu povolení.

V případě zájmu o informace a zpracování dokumentace pište na info@aquacontact.cz

Přečištěné odpadní vody s garantovanými hodnotami přečištění lze vypouštět do vodoteče případně dešťové kanalizace. Ve výjimečných případech lze na základě hydrogeologického posudku a povolení odboru životního prostředí realizovat zasakování přečištěné odpadní vody do vod podzemních.

Vypracujeme projektovou dokumentaci na domovní čistírnu odpadních vod či septik doplněný o zemní filtr. Projektová dokumentace (ČOV, septik+filtr) je vypracována na základě zaměření podle konkretní situace. V případě požadavku je možné jako součást projektové dokumentace vyřídit potřebné povolení (odbor životního prostředí atd.).