Menu

Domovní čistička odpadních vod, biologický septik nebo jímka?

Pro volbu domovní čistírny odpadních vod, septiku a žumpy je podstatný způsob užívání objektu, počet lidí, denní produkce odpadní vody na osobu (počet ekvivalektních obyvatel EO) a stavební podmínky. Při volbě je pak nutné zvážit nejen cenu, ale i provozní náklady.

Počet ekvivalentních obyvatel (EO)

Pro posouzení potřebné kapacity zařízení slouží tabulkové hodnoty produkce odpadních vod a ukazatel zněčištění BSK5 na osobu pro různé objekty. Například pro 10 žáků školy stačí čistírna odpadních vod pro 4 ekvivalentní obyvatele, protože na jednoho žáka připadá menší produkce vody a znečištění, než je tomu u trvalého obývání rodinného domu.

Tabulkové hodnoty nejsou v ČR uzákoněné a jsou proto jen odhadem. Přinejmenším pro první odhad jsou ale užitečné. I když vycházejí ze spotřeby vody na osobu a den 150 litrů a dnešní spotřeba je důsledku stoupající ceny vody až o třetinu nižší, koncentrace nečistot roste.

Domovní biologická čistička odpadních vod (ČOV)

Domovní čistírny odpadních vod představují nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů. Voda se čistí aerobně biologickým způsobem, organickou hmotu rozkládají mikroorganizmy za přítomnosti vzdušného kyslíku. Vzduch dodává dmychadlo a i z toho důvodu se domovní ČOV hodí pro trvale užívané objekty.

Čištění má dvě fáze – hrubé předčištění, následované čištěním v aerobním stupni a oddělením kalu, který je produktem. Vyčištěná voda zpravidla splňuje parametry zálivkové vody a umožňuje i vypouštění do povrchových vod, tedy do řeky, rybníku nebo potoka. Pro vypouštění drenáží do podzemní vody může být požadován další stupeň čištění pomocí filtru. Při využití na zálivku se k ČOV zpravidla přidává akumulační nádrž a při splnění dalších podmínek není vyžadováno vodoprávní řízení. (Konkrétní řešení je nejlépe konzultovat s našimi specialisty.)

Při výběru domovní čistírny odpadních vod je důležité vědět, jak bude umístěné dmychadlo. Obvykle je dmychadlo přímo v boxu v čističce, ojediněle se volí instalace dmychadla v samostatném boxu vedle čistírny. Pokud je ČOV v blízkosti domu, je možné volit variantu s externím dmychadlem například ve sklepě, vzduch se pak přivádí do čističky hadicí (vzduchovými hadicemi). Každé řešení má své přednosti i nevýhody. Naši pracovníci vám ochotně poradí s optimálním řešením.

Při posuzování ceny mějte na paměti, že výrobci udávají ceny rozdílně, někdy v základní ceně například není zahrnuto dmychadlo a je uváděno jako samostatná položka, což při opomenutí vede omylům při srovnání. Problém může vzniknout i tehdy, když výrobce nezdůrazní, že nástavec těla ČOV, jehož výška závisí na hloubce uložení potrubí, je nedílnou součástí ČOV (pokud má čistička konstrukci podobnou jako výrobky AQUA-CONTACT).

AQUA – CONTACT dodává biologické domovní čistírny odpadních vod AC ČOV v samonosném provedení z materiálu o tloušťce 8 mm pro 4 až 50 ekvivalentních obyvatel. (Tloušťka materiálu zajišťuje potřebnou pevnost a životnost.)

Biologický septik

Biologický septik (SEPTIK BS) nepotřebuje zdroj energie a hodí se jak pro trvale, tak pro přechodně užívané objekty. Odpadní vody se v něm ve třech komorách zbavují kalu, výstup ale nemá kvalitu potřebnou pro vypouštění a následně se tedy musí mechanicky čistit ve filtru (BDF). Kal ze septiku se likviduje stejně, jako obsah žumpy, obvyklá frekvence je jedenkrát za rok. AQUA – CONTACT dodává septiky s označením SEPTIK BS pro 4 až 20 EO v samonosném provedení i v provedení k obetonování.

Biologický filtr

Zemní filtr BDF dočišťuje vodu ze septiku nebo z ČOV. Filtr se zařazuje za septik, případně (zejména při vypouštění odpadní vody do podzemních vod a přísnějších vodoprávních podmínkách) za ČOV. AQUA – CONTACT dodává filtry pro 4 až 20 EO.

Žumpa neboli jímka

Instalace žumpy je nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Ke stavbě žumpy stačí povolení stavebního úřadu a počítá se s tím, že bude vyvážena a likvidaci odpadu zajistí odborná firma. Žumpa je vzhledem ke skutečnosti, že pro rodinné domy je třeba počítat s produkcí 100 litrů odpadní vody na osobu, řešením spíše pro rekreační objekty. AQUA – CONTACT dodává žumpy – jímky VP o objemu 1 až 12 m3 v samonosném provedení (VP x S) i v provedení (VP x) k obetonování.

Jak volit výšku nástavce AC ČOV

Pokud pro přívod k domovní čistírně odpadních vod využíváte stávajícího odpadního potrubí, řídíte se hloubkou jeho uložení (nejhlubší bod vnějšího průměru potrubí) pod úrovní terénu. Hloubka, označovaná Ht, je potom výchozí hodnotou pro volbu v cenovém kalkulátoru.

Pokud budete pokládat nové potrubí a rozhodující je vyústění odpadu z budovy, musíte Ht vypočítat. Spád odpadového potrubí k ČOV a ostatním zařízením je 2 cm na 1 metr, jednoduše tedy přičtete k hloubce vyústění na budově 2 cm na každý metr.

Pozor na terénní úpravy – zvažujte vždy výslednou podobu terénu v okolí ČOV. Pokud v době objednání čistírny ještě není možné hloubku přesně stanovit, lze dojednat výrobu těla ČOV s tím, že výšku nástavce upřesníte v dohodnutém termínu. Případné dodatečné úpravy již hotového nástavce jsou zejména u větších ČOV komplikovanější a také dražší.