Menu

Biologické septiky SEPTIK BS

plastový tříkomorový septik

Plastový tříkomorový septik s označením SEPTIK BS plní funkci mechanicko-biologického předčištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a podobných zařízení. Septiky dodáváme v kapacitách pro 4 až 20 ekvivalentních obyvatel, nejmenší model septiku pro 4 ekvivalentní obyvatele (4 EO) je v případě obytných domů použitelný pro domácnosti se 2 až 6 osobami.

Biologický septik nachází využití především u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Septik používá technologii tříkomorové nádrže s nornými přepady. V jednotlivých komorách dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Za septik se obvykle zařazuje zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody, protože odpadní vodu ze septiku nelze přímo vypouštět do vodoteče ani dále používat.

Dvě varianty – samonosný septik a septik k obetonování

Samonosný septik je z polypropylénu o tloušťce 8 mm, nesamonosný z polypropylénu 5 mm a má žebra pro upevnění armovacího drátu.

Individuální přizpůsobení

Osa odtoku může být v ose přítoku, v pravém úhlu k ní (odtok směřující vpravo nebo vlevo) a případně může svírat jiný úhel, limitovaný tříkomorovou konstrukcí. Další přizpůsobení vyplývá z individuálních podmínek, například při vysoké spodní vodě se používá zdvojená nádrž. Individuálně můžeme upravit i výšku průlezu, nátoky a další rozměry septiku.

Provoz septiku

Doporučujeme minimálně 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu hladin, popřípadě odstranit plovoucí nečistoty v poslední odtokové komoře, norném přepadu odtoku. Tyto nečistoty likvidovat dle platných státních norem a nařízení. Při běžném provozním zatížení provést odkalení odpadních vod jednotlivých komor minimálně 1x ročně. Odčerpání provádí např. fekální vůz a obsah nádrže je třeba likvidovat vhodným způsobem v souladu s legislatovou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo vhodným způsobem využít v zemědělství.

Při odčerpání septiku se ponechá v jednotlivých komorách na dně vrstva cca 15 centimetrů vyhnilého kalu jako očkovací kal. Kal se v nádrži ponechává z důvodu opětovného nastartování biologické funkčnosti septiku.

Septiky splňují

  • ČSN 75 6402 – „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“
  • ČSN 75 0905 – „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení“
  • Nařízení Vlády ČR č. 229/2007, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odpadních vod