Plastové žumpy s označením VP x plní funkci akumulace splaškových odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a dalších objektů. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče, dešťové kanalizace apod. Obsah žump je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo využití v zemědělství. Dále mohou být jímky využity k akumulaci dešťových vod určených pro zálivku. Lze je zařadit i jako akumulační nádrž za ČOV nebo septik s filtrem, pokud není možné vodu vypouštět do vodoteče nebo drenáží do podzemních vod.