Menu

Lapáky dokumentace

Dokumentace v pdf

Provozní řád Prohlášení o shodě Osvědčení o vodotěsnosti

Výkresy

LT NS 0,5 LT NS 1 LT NS 2 LT NS 4 LT NS 7 LT NS 10

Poznámky k montáži

Lapák tuku se uzazuje do montážní jámy o průměru DN + 400 mm. Hloubka montážní jámy, výška nátoku a odtoku jsou řešeny konzultací s projektantem, z důvodu přesného zapuštění lapolu do terénu. Nádrž se usazuje na pískové či betonové lože tloušťky cca 10 cm. Po usazení nádrže do montážní jámy se dopojí nátokové a odtokové potrubí a nádrž se začne napouštět vodou. Napouštění probíhá současně s rovnoměrným obsypem nádrže. Obsyp se provádí pískem či zeminou menší zrnitosti, aby nedošlo k porušení pláště. Rozdíl hladiny vody a obsypávané zeminy by neměl být větší než 30 cm. Tímto postupem se nádrž napustí až po odtok.

Standardní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrže, a to minimálně 2 m. Pro úpravu pojezdné nádrže je nutno provést osazení systémem stropních panelů nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku s pojezdným poklopem.

Do lapáku tuku nesmí být přiváděny:

  • splaškové vody,
  • dešťové vody,
  • tuky a oleje minerálního původu.

Provoz lapáku tuku LAPOL LT NS

Lapák musí být pravidelně udržován a vyprazdňován, aby byla zaručena jeho správná funkce. Perioda vyčerpání tuku a kalu z lapolu je závislá na zatížení a bude provozovatelem upřesněna po zkušebním provozu. Předpokládá se vyčerpání přibližně 1x za 3 měsíce.