Otázky a odpovědi k septikům

Proč je nutné za septik osazovat filtr?

Septik jako samostatné zařízení není schopen dostatečně přečistit odpadní vody a není tedy možné vypouštění odpadních vod ze septiku. Vždy je nutné užít další stupeň přečištění – Aquacontact nabízí biologický filtr.

Co potřebuji vědět k objednávce septiku ?

  1. průměr nátokové kanalizace (DN 110 - DN 150)
  2. zahloubení nátokové kanalizace Ht v místě osazení (viz nákres)
  3. úhel mezi osou nátoku a odtoku (úhel přizpůsobíme stavebním podmínkám)
  4. při objednání s montáží je nutná projektová dokumentace
  5. specifikace typu – samonosný septik nebo septik k obetonování

Septik obetonovaný nebo samonosný?

Samonosný septik je vyráběn z 8 mm silných PP desek a je vyztužen tak, aby odolal běžným zemním tlakům bez betonování. V případě, že je osazen v místech bez výskytu spodní vody je možno všechny typy septiků osazovat na pískové lože a zpětný obsyp prováděn rovněž pískem či jemnou zeminou.

Septik k obetonování je vyráběn z 5 mm silného materiálu a vždy je nutné jej osazovat na betonové základové lože. Plášť i strop septiku je vystrojen armovacími žebry pro osazení armovacího drátu, který kotví septik v betonu. Celý septik je postupně betonován za současného napouštění vodou dle montážního návodu. Tento typ septiku je využíván především v místech s vysokou hladinou spodních vod, či v místech, kde je nutné zajistit pojezdnost septiku. V tomto případě je nutné septik osadit pojezdovým poklopem odpovídající zátěžové třídy.

Proč betonovat při výskytu spodních vod ?

Spodní vody komplikuji osazení plastových nádrží z důvodu tlaku vody na konstrukci při samotném osazení i následně při jejich provozování. Při osazování nádrže musí být učiněna opatření, aby osazování probíhalo bez ovlivňování spodními vodami. Plastové nádrže mají nízkou hmotnost a nelze je tedy osadit do montážní jámy naplněné vodou. Nemohou také v prázdném stavu (při montáži, při odčerpání kalu) odolávat tlaku spodních vod, kritickým místem je dno nádrže. Betonáž je nutné provádět minimálně 30 cm nad maximální hladinu spodních vod.

Odlehčení stropu septiku při větší hloubce uložení

Když je zahloubení nátokové kanalizace v místě osazení větší než 800 mm, je nutné strop septiku ošetřit proti nadměrnému zatížení zeminou. Na strop se v takovém případě pokládají desky z extrudovaného polystyrenu, které nahradí objem těžké zeminy. V některých případech je nutné osazení PZD deskami nad stropem až do rostlého terénu. Tyto situace je vždy nutné konzultovat s projektantem.

 


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.