Povolení k instalaci domácí čistírny odpadních vod

Když je čistírna odpadních vod certifikovaná (podle těchto norem), není potřebné stavební povolení, stačí ohlášení stavby. To vedle projektu musí obsahovat přinejmenším:

 1. Vyjádření správce povodí (adresy níže, mapa místní příslušnosti zde):
 2. Další povolení závisí na řešení odtoku přečištěné vody z domácí čistírny odpadních vod:
  1. Při vypouštění do vodoteče (potok, řeka):

   Vyjádření správce vodního toku, kterým je zpravidla v bodu 1 uvedený správce povodí. Druhým největším správcem toků (menší potoky, říčky) jsou Lesy České republiky, s.p., mohou být i jiní správci. Informace získáte na odboru životního prostředí - kontakty na odbory zde. (Správce můžete vyhledat i v centrální evidenci vodních toků.)

  2. Při vypouštění do dešťové kanalizace:

   Vyjádření majitele nebo správce kanalizace, zpravidla obce.

  3. Při zasakování odpadní vody do podzemních vod:

   Hydrogeologický posudek (kontakty na oprávněné osoby k poskytování posudku poskytne odbor životního prostředí)

  4. Při použití odpadní vody z čistírny na zálivku:

   Zde je situace komplikovanější, souvisí i se způsobem rozvodu vody atd. V tomto případě nám zavolejte, poskytneme konzultaci.

  5. Vyčištěná voda z čistírny je odváděna do akumulační jímky.

   Nejedná se o vodní dílo a nejsou potřeba vodoprávní povolení (ani vyjádření dle bodu 1) zde stejně jako v předchozím případě je ale lépe konkrétní řešení nejprve konzultovat s projektantem.

 3. Certifikát pro domácí čistírnu odpadních vod (přikládáme ho k dokumentaci, je dostupný i zde).
 4. Podle požadavku stavebního odboru případně vyjádření správců sítí nebo další dokumentace – postupy se v regionech liší.

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.